JOANNA DESIGN

REGULAMIN

WPROWADZENIE

JOANNADESIGN.PL

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.joannadesign.pl

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest Joanna Lesik, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą: Grąsino 18B, 76 ? 200 Słupsk zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki:
NIP: 5911588070
REGON: 222139335

Kontakt ze sprzedawcą i adres do przesyłek

TELEFON
+48 500 152 405
E-MAIL
sklep@joannadesign.pl
ADRES
Joanna Lesik
Grąsino 18B
76-200 Słupsk

§ 1. DEFINICJE

1. Sklep Internetowy (Sklep) ? serwis internetowy dostępny pod adresem www.joannadesign.pl z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary;

2. Czas Realizacji Zamówienia ? czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres; czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy;

3. Dni robocze ? oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

4. Klient ? podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;

5. Konsument ? Klient będący osobą fizyczną, dokonującą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. Regulamin ? niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

7. Towar ? produkt wskazany w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne właściwości każdego Towaru zawarte są w jego opisie; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu Internetowego jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter informacyjny;

8. Umowa Sprzedaży ? umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? Kodeks cywilny, zawarta według postanowień Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;

9. Koszyk ? integralna część Sklepu Internetowego i systemu zakupowego, w której Klient zatwierdza warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności;

10. Zamówienie ? oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski sprzedaż detaliczna Towarów, tj. biżuterii oraz drewnianych przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych, ręcznie malowanych i ozdabianych, przez Internet.

3. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.

4. Klienta obowiązuje zakaz: dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; korzystania z Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

5. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu zabezpieczenia danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.

6. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§ 3. REJESTRACJA

1. Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta dla usprawnienia procesu składania Zamówienia, w tym zapisania adresu dostawy czy podglądu historii zamówionych Towarów. W tym celu Klient dokonuje procedury Rejestracji.

2. Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego Klienta w następstwie:

– wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Sklepie Internetowym według interaktywnego formularza stosując się do szczegółowych komunikatów wyświetlanych na stronie Sklepu podczas procedury;

– podania prawdziwych danych;

– aktywowania przycisku ?zarejestruj?;

– potwierdzenia rejestracji poprzez aktywowanie linku przesłanego na adres e-mail podany w formularzu Rejestracji.

3. W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient nie może udostępniać hasła osobom trzecim.

4. Konto zawiera informacje podane przez Klienta podczas Rejestracji. Klient ma wgląd do swoich danych, może je modyfikować.

5. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta.

§ 4. ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze.

2. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyk zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować.

3. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu dane do przesyłki, formę przesyłki oraz sposób zapłaty za Zamówienie.

4. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku ?Złóż Zamówienie?.

5. Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. suma całkowita i informacje szczegółowe Zamówienia.

6. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku ?Złóż Zamówienie? istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu Internetowego.

7. Po tym, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.

8. Informacje prezentowane w Sklepu Internetowym stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

9. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli co najmniej dwukrotny kontakt z Klientem nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy.

10. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedawca może spełnić zamówienie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta o jego prawie nieprzyjęcia tego zamówienia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. Klient może również alternatywnie zażądać: częściowej realizacji Zamówienia, anulowania całości Zamówienia i zwrotu przedpłaty, wstrzymania realizacji Zamówienia do chwili skompletowania brakującego Towaru.

11. Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi do 5 (pięciu) Dni Roboczych, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w ust. 13 niniejszego paragrafu oraz informacji podanych bezpośrednio przy Towarze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności na podane konto banowe w zamówieniu i zaksięgowaniu płatności przez Sprzedawcę.

12. Sklep realizuje Zamówienia na terenie Europy.

§ 5. CENY I PŁATNOŚCI

1. Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami wyrażonymi w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki, które zależne są od wyboru dokonanego podczas kompletowania Zamówienia przez Klienta.

2. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.

3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

– przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy
(dane podawane są w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia oraz na stronie internetowej Sklepu);

– płatność za pośrednictwem serwisu transferuj.pl

§ 6. WYSYŁKA

1. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Koszt ten doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu. Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie kwoty wartości Zamówienia

2. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.

3. Przesyłki dostarcza Poczta Polska

4. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 7 (siedmiu) Dni Roboczych lub 14 (czternaście) przy wysyłce za granicę RP, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Konsumentowi rzeczy.

2. W razie odstąpienia, Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co zostało świadczone przez Sklep i Klienta, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych.

4. Zwrotowi nie podlegają: Towar o indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez nim zamówieniu (własny napis, kolorystyka, alternatywne wymiary), świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu wskazanego w przepisach, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona.

5. Klient dokonuje zwrotu Towaru na adres pocztowy wskazany w Kontakcie. Jeżeli z własnej woli Klient odstępuje od Umowy i jednocześnie zwraca Towar, do Towaru powinien dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu.

6. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

§ 8. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem Danych Osobowych jest Joanna Lesik, prowadząca sklep internetowy www.joannadesign.pl. Kontakt z ADO: sklep@joannadesign.pl

2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adres IP komputera

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w celu:

– realizacji Zamówienia, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną,

– zakładania i zarządzania kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych

– obsługi reklamacji,

– obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy), kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,

– przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych,

4. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgody.

5. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniem ust. 4).

6. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej, sklep@joannadesign.pl

7. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (w tym Poczcie Polskiej i firmie świadczącej usługi księgowe). Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:

– odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

– innym osobom i podmiotom ? w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

8. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

9.Prawa Klienta:
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw Klienta wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11.Polityka cookie

Cookie jest małym plikiem składającym się z liter i cyfr, który zostaje załadowany na komputer lub inne urządzenie (np. dysk twardy komputera, telefon) podczas wizyty na stronie internetowej. Pozwala on na rozpoznanie użytkownika i pomaga stronie internetowej zapamiętać jego preferencje (np. wybrany język) tak by użytkownik nie musiał ustawiać swoich preferencji za każdym razem, kiedy korzysta z danej strony internetowej. Większość stron internetowych używa plików cookie.

Mechanizm Cookies w sklepie  NIE JEST WYKORZYSTYWANY do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani ich śledzenia . Pliki Cookies stosowane w serwisie  nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Jak ta strona internetowa używa Cookie i jak wykorzystuje gromadzone informacje ?

Typy cookie używane w sklepie:

  • Cookie związane z daną sesją. Tymczasowe cookie, które istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej (a dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki). Pozwalają stronom sklepu zapamiętać co wybrali klienci na poprzedniej stronie, aby uniknąć ponownego wpisywania informacji.
  • Informacje o ruchu na stronie. Tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Do zbierania tych danych używane sa narzedzia Google Analytics. Te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie.

Usuwanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np Firefox, Internet Explorer) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Na naszej stronie pliki cookie nie zbierają danych osobowych, pozwalających na personalną identyfikację użytkownika.

§ 9. ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin tylko z ważnych powodów, w szczególności prawnych lub technicznych.

2. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu i przyczynie takiej zmiany w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14 dni przed wejściem jego w życie. Zarejestrowani Klienci dodatkowo zostaną o tym poinformowani wiadomością e-mail, wysłaną na adres podany podczas rejestracji Konta.

3. Klient ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu.

4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23.4.1964 r. ? Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepu Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepu Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.

3. Określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.